Regulamin

Regulamin

Sklep Internetowy „AmyOutlet” działający pod adresem http://www.amyoutlet.pl, prowadzony jest przez AMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Nowocmentarna 9 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000638852 legitymująca się numerami NIP: 6292476467 REGON: 365464550, zwanego dalej Sprzedawcą

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  - w przypadku płatności „za pobraniem” - od 3 do 10 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  - w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – od 3 do 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

- W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem , czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 1. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy – 48 godzin.
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  - przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  - przelewem bankowym na konto sklepu.

- płatność elektroniczna za pośrednictwem Płatności Shoper

 1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS

Koszty dostawy tekstyliów:

Kurier GLS - 17,00 zł, do 20,00 kg- płatność przed dostawą przelewem bankowym bezpośrednio na konto lub kartą płatniczą/przelewem za pośrednictwem Płatności Shoper

Kurier GLS – 23,00 zł, do 20,00 kg, płatność przy odbiorze (pobranie), wysokość pobrania maksymalnie 6000,00 zł

Koszty dostawy łóżeczek:

Kurier GLS - 34,00 zł, do 20,00 kg- płatność przed dostawą przelewem bankowym bezpośrednio na konto lub kartą płatniczą/przelewem za pośrednictwem Płatności Shoper

Kurier GLS - 42,00 zł, do 20,00 kg, płatność przy odbiorze (pobranie), wysokość pobrania maksymalnie 6000,00 zł

 1. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
  Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Ochrona Danych Osobowych
 4. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „AmyOutlet”, są gromadzone zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane RODO).
 5. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane do Państw trzecich.
 6. Każdy klient naszego sklepu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz do cofnięcia udzielonej zgody oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 7. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 8. Dane osobowe przechowywane są przez Sprzedawcę przez okres równy czasowi przedawnienia przysługujących stronom wzajemnie roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Każdy Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami
 11. Wykonując zobowiązanie zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), informujemy o ustanowionej przez instytucje unii europejskiej platformie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, w ramach zwieranych umów sprzedaży oraz świadczenia usług (dalej: Platforma ODR). Dostęp do platformy ODR możliwy jest za pomocą sieci Internet pod adresem: europa.eu/odr, gdzie znajdują się informacje na temat pozasądowego rozstrzygania sporów. Za pośrednictwem Platformy ODR możliwe jest w szczególności złożenie skargi, w wypadku wyboru tego sposobu rozwiązywania ewentualnych sporów. Jednocześnie informujemy, że ten sposób rozwiązania sporów jest dobrowolny na gruncie obowiązujących przepisów, wobec czego przysługuje nam prawo odmowy rozwiązania sporu za pośrednictwem metod wskazanych w ramach Platformy ODR, co nie wyłącza możliwości rozwiązywania powstałych sporów innymi dostępnymi metodami. Informujemy, że wszelkie Państwa skargi i reklamacje rozpatrzymy po ich otrzymaniu na adres e-mail: outlet@amy.com.pl
 12. Sprzedawca oświadcza, że widzi możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 poz. 1823) wyłącznie na podstawie dokonanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności uzgodnień w tym zakresie, zawierających zgodę zarówno Sprzedawcy jak i Kupującego na wybór tego typu formy rozwiązania sporu, a także wskazujących każdorazowo wybrany dla tego celu uprawniony podmiot.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 14. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie niezmienionym. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Wszelkie koszty odesłania towaru pokrywa odbiorca i nie podlegają one zwrotowi.
  5. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 38 pkt 3), prawo do odstąpienia od zakupu towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki nie dotyczy zamówień na produkty o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Zwrot opisanych powyżej produktów może nastąpić wyłącznie w ramach osobnych i obustronnie potwierdzonych uzgodnień.
  6. Reklamacje. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktu wolnego od wad. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres AMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Nowocmentarna 9 41-300 Dąbrowa Górnicza. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji (do wysokości najtańszego sposobu wysyłki dla danego towaru oferowanego przez sklep). Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę (paragon) oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięci. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
   1. Korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej
   2. Aktywne konto poczty elektronicznej
 • Włączona obsługa plików cookies

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

.........................................., ................................

Miejscowość Data

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

………………………………………………….

Dane klienta (imię i nazwisko, adres, telefon)

AMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Nowocmentarna 9

41-300 Dąbrowa Górnicza

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

odstępuję od umowy zawartej dnia.......................................... w..........................................

Proszę o zwrot kwoty...................................zł (słownie:.................................................................................................................)

Na rachunek bankowy......................................................................................................................................................................

Zwracam w stanie niezmienionym ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Otrzymany dnia…………………………………………………………

Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Produkt należy zwrócić wraz z paragonem (kopią faktury VAT).

……………………………………………..

Czytelny podpis klienta

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl